Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Tamási Áron ÁMK Általános Iskola Házirendje I. rész

2008.04.11

A Tamási Áron ÁMK Általános Iskola Házirendje

I. Bevezető (Általános rendelkezések)

A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók képességeiknek megfelelően tanulhassanak és tanuljanak. A házirend a diákság érdekében olyan szabályokat is rögzít, amelyek az iskolai hagyományok őrzését is szolgálják, testi épségük megvédésére vonatkoznak, és nevelési szempontból lényegesek. Célja tehát, hogy biztosítsa az iskola diákjai és pedagógusai eredményes és zavartalan munkájának feltételeit.

A házirend kialakításában, aktuális módosításában és betartásának ellenőrzésében a diákok képviselői a nevelőtestülettel közösen vesznek részt, a Szülői Szervezet véleményét (Iskolaszék) észrevételeit figyelembe véve.

A házirend

·         személyi hatálya az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottaira és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesít kötelezettségeket.

·         területi hatálya az iskola területére, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényekre (osztálykirándulás, színház-, múzeumlátogatás, stb) terjed ki.

II. A tanulók jogai

II.1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje

Ø         A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.

v           Tankötelessé vált gyermek esetében elsődlegesen mindig az iskola körzetébe tartozó tanulókat vesszük fel, a körzeten kívüli tanulók szüleinek írásban kérvényt kell benyújtaniuk. A kérelmeket beérkezési sorrendben iktatjuk és a beíratás után öt munkanapon belül az iskola igazgatója dönt a felvételről. Erről a szülőket írásban értesítjük. Az elsős tanulók osztályba és csoportba sorolásáról a jogszabályi rendelkezések figyelembevétele alapján az igazgató és helyettesei döntenek.

v           Felsőbb évfolyamokra történő tanulói felvételnél – az egyedi körülmények mérlegelése alapján, az osztályfőnök véleményének kikérésével – az igazgató dönt.

Ø         A tanulói jogviszony megszűnése a Közoktatási  törvény 75.§ eljárásrendje alapján történik.

II.2. A tanulói jogok gyakorlásának módjai

A tanuló a közösség aktív, azt formálni képes tagja, ezért a tanulói jogviszonyon alapuló, a Közoktatási tv 10-11.§-ban felsorolt jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja, első osztályba lépő tanuló az első tanítási nap megkezdésétől. Ezen jogokból fakadóan

Ø         kezdeményezheti támogatott diákkörök (szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport) létrehozását, és részt vehet azok munkájában, feltéve, hogy a létszám eléri a 10 főt, és tevékenysége illeszkedik az iskola hatályos pedagógiai programjához. A diákkört nevelő, szülő, vagy más, az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezetheti. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, működésének helyszínét, idejét, egyéb feltételeit vele kell egyeztetni.

Ø         az iskola pedagógiai programja alapján a következő módon választhat nem kötelező tantárgyat

v      az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben a helyi tanterv szerint választható tantárgyakról;

v      a szülő minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek;

v      az iskolába újonnan beiratkozó tanuló szülője a beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának;

v      a szülő az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését;

Ø         tanulmányi munkájához a tanítási órán kívül is kaphasson segítséget, ezért részt vehet napköziotthoni, tanulószobai és egyéb nem tanórai (pl. szakköri, sportköri) foglalkozásokon az ott elfogadott viselkedési és egyéb normák szerint;

Ø         igénybe veheti és a védő - óvó előírások (baleset-megelőzés, tűzvédelem) betartásával rendeltetésszerűen használhatja az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, sportfelszereléseit, létesítményeit; tanulók szervezetten használhatják az iskola sportudvarát, ha az itt folyó szakmai munkát, a napközi délutáni foglalkozásait nem zavarják;

Ø         részt vehet különböző szabadidős programokon, iskola által szervezett rendezvényeken, pályázatokon, tanulmányi-kulturális és sportrendezvényeken, feladatot vállalhat egyéb közösségi programok összeállításában, lebonyolításában (pl. tinidisco, játszóház, stb);

Ø         élhet mindazokkal a jog- és hatáskörökkel, amelyek választott tisztségéből, felelősi megbízatásából fakadnak;

Ø         joga van megismerni az őt érintő jogszabályokat, melyek ismertetése és értelmezése az osztályfőnök és  a Diákönkormányzat feladata.

II.3. A Diákönkormányzat

A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A tanulók érdekképviseleti szerve a Diákönkormányzat. A DÖK tevékenységét az osztályokban megválasztott 6-6 képviselőből álló vezetőség irányítja, munkáját az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti, egyben ő látja el a képviseletet is.

Diákjaink részt vehetnek a diákközgyűlésen, amit az iskolánkban évente legalább egy alkalommal a diákönkormányzat szervez meg. A diákközgyűlésen a DÖK munkáját segítő pedagógus és DÖK elnöke beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok érvényesüléséről; az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, a házirendben meghatározottak végrehajtásáról, és egyéb, a tanulókat érintő kérdésekről.

II.4. A tanulók, a szülők tájékoztatása

Ø       A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskola igazgatója a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, a DÖK munkáját segítő pedagógus a DÖK vezetőségi ülésein, illetve a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán folyamatosan tájékoztatja. Az osztályfőnök és az osztály képviselője folyamatosan tájékoztatják az osztály tanulóit az aktuális tudnivalókról.

Ø       A szülőket az iskola életének egészéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója a Szülői Szervezet ülésein, az osztályfőnök a szülői értekezleten tájékoztatja.

Ø       A tanulót és szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a pedagógusok szóban és a tájékoztató füzeten keresztül írásban tájékoztatják.

II.5. A tanulók, a szülők véleménynyilvánításának rendje, formái

Ø       A tanulók a jogszabályokban biztosított jogaik érvényesítése érdekében az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez vagy a diákönkományzathoz fordulhatnak. Az iskola életét érintő kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott képviselőik útján, illetve a portánál található információs ládán keresztül közölhetik, melyekre 30 napon belül kell érdemi választ kapniuk. A véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben, mások emberi méltóságának tiszteletben tartásával történjen.

Ø       A szülők szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik útján fordulhatnak kérdéseikkel, javaslataikkal, véleményükkel az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett tanuló(k) osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez és a diákönkormányzathoz.

II.6. A tanulók nagyobb közösségének meghatározása

Az iskolában a diákság önkormányzatát megillető kollektív jogok, a Szülői Szervezet és a DÖK véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának illetve közösségének a mindenkori tanulólétszám 10%-át meghaladó közösség minősül.

II.7. A szociális támogatások megállapítása, a tankönyvtámogatás elvei, az elosztás rendje:

A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az iskola jogosult, az iskola igazgatója a gyermekvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök véleményének kikérése után dönt.

1.        A szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló:

a.        akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,

b.       akit az egyik szülő egyedül nevel,

c.        aki halmozottan hátrányos helyzetű,

d.       aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

e.        akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbért,

f.         akinek a családjában hosszan tartó betegség, vagy egyéb okok miatt a napi megélhetés veszélybe került.

2.        A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és mértékéről évente a tantestület dönt, ha nincs képviselőtestületi döntés az ingyenes tankönyvellátásról. Amennyiben e támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél az előző pontban megfogalmazott elveket kell figyelni. Az ezek után fennmaradó részt a tanulók között egyenlően kell kiosztani. Az iskola tankönyvkölcsönzés útján is ad a normatív kedvezményre jogosult tanuló birtokába tankönyvet. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. A térítési díj mértéke az új tankönyv árának 33 %-a. A kártérítési kötelezettség mérsékléséről, illetve elengedéséről az iskola vezetése dönt. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető.

 II.8. Térítési díj fizetése, visszafizetése; osztálykirándulás

Ø                Napköziotthon, menza térítési díjának befizetése: a tárgyhót megelőző hónap utolsó előtti munkanapja.

Ø                Az iskola az igénybe nem vett és 1 nappal előre lemondott étkezésekre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére postai úton visszajuttatja.

Ø                Az osztálykirándulás térítési díjának összegéről és beszedési rendjéről a szülők döntenek, s ők is választják ki maguk közül azt a személyt, aki a pénz összegyűjtéséről gondoskodik.

 

II.9. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel elvei:

 

Iskolánk tanulóinak joga van napközibe és tanulószobára jelentkezni.

Napközi otthon, tanulószoba:

Ø       Az 1-3. évfolyamon napközis ellátás, 4-6. évfolyamon (nagyon indokolt esetben 7-8. évfolyamon) tanulószobai ellátást biztosítunk a tanulók részére.

Ø       Augusztusban a kiírás szerint az általános igazgatóhelyettesnél kell írásban jelentkezni a következő tanévre. A jelentkezés egy tanévre szól.

Ø       Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni, illetve tanulószobai elhelyezését.

Ø       A napközi otthonba, illetve a tanulószobára minden felügyeletre szoruló gyermeket fel kell venni.

Ø       Amennyiben az iskola fenntartója által engedélyezett számú napközis, illetve tanulószobai csoportokban a tanulók létszáma meghaladná a közoktatási törvényben engedélyezett legmagasabb létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok,

o        akiknek napközbeni felügyelete nem megoldott,

o        akik halmozottan hátrányos helyzetűek,

o        akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,

o        akik nehéz szociális körülmények között élnek,

o        akik gyengébb tanulmányi eredményt érnek el.

Ø       A gyermek nem megfelelő közösségi viselkedése esetén javaslat tehető a tanuló ellátásból történő kizárására.

Javaslattevők:

        igazgatóhelyettes - ifjúságvédelmi felelős

        napközis nevelő - munkaközösség-vezető

        osztályfőnök - tanulószobás nevelő

 

 

II.10. Tanuló által előállított termék, dolog díjazása

A tanulók által elkészített termékek fele - fele arányban illetik meg az iskolát és a tanulót.

III. A tanulók kötelességei

Minden tanuló az iskolai közösség tagja. A Közoktatási törvény 12.§-ban felsorolt kötelességeit a beíratás napjától kezdve gyakorolja, első osztályba lépő tanuló az első tanítási év megkezdésétől. Ezen kötelességekből fakadóan

Ø          választott tisztségét, vállalt megbízatását lelkiismeretesen teljesíti,

Ø          egyénileg felelős a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az iskolaudvar és az iskola környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személyi tulajdon megőrzéséért, védelméért,

Ø          a gyermekfelelősök utasításait is, kéréseit köteles figyelembe venni, és azok szerint cselekedni,

Ø          az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait  tiszteletben tartani, ezért jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e cselekedet már első esetben is súlyos büntetéssel büntethető, vagy fegyelmi eljárás kezdeményezhető.

A tanuló legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelessége, hogy 

Ø          felkészülten jelenjen meg minden tanítási órán; ismétlődő házi feladatának vagy felszerelésének hiánya esetén az igazgató magához kéretheti a szülőt, hogy megtudakolja a mulasztás okát, mert a nevelési egység megtörése a nevelés eredményét tönkreteszi;

Ø          minden tanítási órára köteles elhozni a tanuláshoz szükséges taneszközeit, tájékoztató füzetét. A tájékoztató füzet hivatalos irat, ennek rongálása tilos, az ide történő bejegyzéseket másnapra a szülővel vagy gondviselővel aláíratva kell bemutatni. Az iskola bármilyen írásos üzenetének láttamozása a szülők kötelessége. Az ellenőrzés gyakori illetve huzamosabb hiánya esetén az igazgató magához kéretheti a szülőt, hogy  felhívja  figyelmét mulasztására az együttműködés érdekében. A tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek. Tanévenként minden tanuló 1 tájékoztató füzetet kaphat ingyenesen. Pótlás esetén a tájékoztató füzet értékét köteles befizetni a gazdasági irodában. Második alkalommal történő elvesztés esetén a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetést kap.

Ø          a kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon, fegyelmezetten dolgozzon, tiszteletben tartva társaik tanuláshoz való jogát;

Ø          mulasztását a következő órára pótolni kell, hosszabb hiányzás esetén a tanár által megadott időpontig.

IV. A tanulók jutalmazásának, fegyelmezésének rendje, formái:

A nevelőtestület pedagógusai a tanuló pozitív és negatív cselekedeteit értékelik, a cselekedet nagyságának arányában. A jutalmazás célja az elismerés, az ösztönzés. A büntetés célja a cselekedet megismétlődésének megakadályozása.

 

Jutalmazás

Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, közösségi munkát végez, versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon vesz részt, megbízást kiemelkedően teljesít, hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, jutalomban részesül. A jutalmazás formái:

Ø       Szaktanári, napközis nevelői vagy osztályfőnöki dicséret

 

Ø       Igazgatói dicséret

 

Ø       Nevelőtestületi dicséret (félévkor tájékoztató füzetbe, naplóba; év végén bizonyítványba, törzskönyvbe, naplóba)

Ø       „ Az év tanulója” cím (oklevél) tanév végén

Ø       Jó tanuló, jó sportoló kitüntetés 7. vagy 8. évfolyam végén

 

Ø       Jutalomkönyv tanév végén

 

Igazgatói dicséretre 5 dicséret váltható be (ha valaki több figyelmeztetést kapott, akkor a figyelmeztetések számával megegyezően  több dicséretet kell gyűjtenie ahhoz, hogy igazgatói dicséretre váltsa. Osztályfőnöki intő megléte esetén az adott tanévben igazgatói dicséret nem adható).

 

Fegyelmezés

Súlyos rendellenességek: Súlyosan elítélendő tanulói magatartás az agresszió, bántalmazás, mások megalázása, mások egészségének veszélyeztetése – kábítószer-terjesztés, dohányzás. Súlyosan jogellenes az alkoholfogyasztás is. (A házirend hatálya minden iskolai rendezvényre, szervezésre, pl. osztálykirándulásokra is kiterjed.)

Ezek a jogellenes magatartások fegyelmi eljárás indítását vonhatják maguk után.

A fegyelmező intézkedések módjai:

Az iskolai fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, melytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.

Az iskolai büntetések fokozatai:

Ø       szaktanári, napközis nevelői vagy osztályfőnöki figyelmeztetés (ezekből összesen 4 összegyűjtése esetén a következő fokozat adandó)

Ø       osztályfőnöki intés;

Ø       osztályfőnöki megrovás;

Ø       igazgató figyelmeztetés;

Ø       igazgatói intés;

Ø       igazgatói megrovás;

Ø       tantestületi figyelmeztetés;

Ø       tantestületi intés;

Ø       tantestületi megrovás.

A büntetés okai:

Ø         Hanyagság:

v           Hiányos és rendetlen munka

v           A felszerelés gyakori hiányossága, házi feladat hiánya

v           A tájékoztató füzet megrongálása, firkálása, elvesztése

Ø         Fegyelmezetlen magatartás, illetlen és trágár kifejezések  használata, valótlan dolgok állítása.

v           Órák alatti fegyelmezetlenség (beszélgetés, mással való foglalkozás, tiszteletlen megnyilvánulás, önhibából történő késés)

v           Egyéb iskolai foglalkozáson megnyilvánuló rendbontó viselkedés

v           Iskolai ünnepségeken rendzavaró viselkedés, mások figyelmének elvonása

v           Órák közti szünetekben tanúsított fegyelmezetlen magatartás (ügyeletesekkel szembeni engedetlenség, a helytelen közlekedés (rohangálás),  mások testi épségének a veszélyeztetése, szaktanteremben tartózkodás

v           A közösség érdekeit sértő magatartás

v           Ismételt késés, a házirend megszegése

v           Gondatlanul vagy szándékosan okozott kár. A kártérítés megállapításánál a Közoktatási törvény. 77.§ rendelkezései az irányadók.

Ø         Igazolatlan mulasztás

Fegyelmi eljárás:

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen vagy súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. (pl.: tulajdon elleni szabálysértés, lopás, érdemjegy hamisítás, beírások törlése, igazolatlan hiányzás, szülő aláírásának hamisítása, szándékos rongálás, kábítószer fogyasztása vagy terjesztése). A fegyelmi eljárás lépéseit jogszabály (Közoktatási törvény 76.§) határozza meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Overnight 4u Order Doxycycline Online KelGrotte

(KelGrotte, 2019.11.05 23:38)

Curetage Ou Cytotec Amoxicillin Clavulanic Dose For Pig Isoniazid <a href=http://viaapill.com>viagra</a> Prescription Cialis Generique Cytotec Is Keflex In Cetazolin Family

On Line Macrobid Delivered On Saturday Medicine KelGrotte

(KelGrotte, 2019.10.28 13:40)

Zentel Website With Free Shipping Overseas Pharmacy <a href=http://viaapill.com>viagra</a> Low Cost Cialis Generic Tamoxifen Citrate Online