Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Tamási Áron ÁMK Általános Iskola Házirendje II. rész

2008.04.11

V. Iskolai munkarend

V.1. A tanév munkarendje:

1.        A tanév rendjét az Oktatási Minisztérium határozza meg, ennek módosítása a tantestület határozata alapján és a fenntartó önkormányzat jóváhagyásával lehetséges.

2.        Az iskola munkanapokon 7 órától 17.30-ig, a tornaterem 20.00 óráig  tart nyitva. Esti és rendkívüli hétvégi foglalkozások csak igazgatói engedéllyel szervezhetők, melyre a tervezett időpont előtt legalább 5 munkanappal engedélyt kell kérni a vezetőségtől.

3.        Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és közötti  felügyeletet. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. Az osztálytermekbe 7.30-kor lehet bemenni, kivéve a számítástechnika termet, a nyelvi labort és a tornatermet, ahol a folyosón kell várni a tanárt.

4.        Tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét.

5.        A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközöket, felszereléseket kötelesek magukkal hozni. Egészséget, közerkölcsöt, közérdekeket sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas eszközöket, sajtóterméket tilos az iskolába behozni! Az órát tartó pedagógus utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek eltenni.

6.        A tanulók nagyobb értékű tárgyat (ékszert,  értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt az iskolába ne hozzanak!

7.        A  Közoktatási törvény 10.§ (3) bekezdésében minden tanuló számára meghatározott tanuláshoz való jog biztosítása érdekében az iskolában nem használhatóak az oktatást zavaró tárgyak  (pl. mobiltelefon, walkman, egyéb zenehallgatásra alkalmas eszköz…). Ezeket a tárgyakat az iskolába érkezéskor a portán el kell helyezni a kijelölt helyen, a tanítás befejezésekor onnan lehet elvinni. Az intézményben a tanuló nem tarthat magánál olyan eszközöket, amelyek a tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelességek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükségesek. Társai és tanárai törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket illetve hangfelvételeket nem készíthet, fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem rögzíthet.

8.        Levelezés esetén a pedagógus a levelet elveszi, de olvasás nélkül  az óra végén visszaadja.

9.        Tanulóink a tanítási órán, kiránduláson és egyéb iskolán kívüli rendezvényeken az időjárásnak megfelelő ápolt öltözetben, tisztán jelenjenek meg. A kabátot a folyosón lévő fogasokon kell elhelyezni. Az iskolai ünnepélyeken fehér ingben-, blúzban, sötét nadrágban-, szoknyában jelenjenek meg a tanulók.

10.     A naplókat  a pedagógus viszi be az osztályterembe.

11.     Tilos a dohányzás, szeszes ital, drog és egyéb ártalmas szerek árusítása és fogyasztása. Az intézmény alkalmazottai csak a kijelölt, gyermekektől elkülönített helyen dohányozhatnak.

12.     Tilos a tanórán, tanórán kívüli foglalkozáson rágógumizni.

13.     Az iskolával jogviszonyban nem állók részére a belépés rendjét az SZMSZ tartalmazza. A tanítási órát a szülők, iskolai vendégek, diákok, nevelők nem zavarhatják.

14.    Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik.

 

V.2. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje, a tantárgyválasztás joga:

1.        Az első tanítási óra 8 órakor kezdődik.  A tanulóknak 7.45-ig kell beérkezniük az iskolába.

2.        7 óra 45 perc után a tanárt az osztályteremben vagy a szaktanterem előtt várják a tanulók.

3.        A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, felkészülten, a szükséges eszközökkel érkezzenek meg.

4.        A hetesek kötelességei: A két hetes a következő feladatokat megosztva teljesíti:

§     biztosítják a tanítás bizonyos feltételeit (tiszta tábla, kréta, szellőztetés),

§     felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig,

§     jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket,

§     ha az órát tartó tanár a becsengetés után 10 percen belül nem jelenik, jelenteniük

           kell az iskolavezetés felé,

§     tanítás után gondoskodnak arról, hogy társaik a tantermet rendben hagyják el,

§     az utolsó óra után bezárják az ablakokat.

A kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök dönt a felelősségre vonás kezdeményezéséről. A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni!

5.        Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére Egy tanítási napon a tanuló maximum két dolgozatot írhat. Dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely betölti a 45 perces órát, illetve legalább 3 óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógus a dolgozatírás időpontját és témakörét egy héttel (5 tanítási nappal) előre köteles bejelenteni a tanulók számára.

6.        A tanuló joga, hogy dolgozatát a beszedéstől számított 2 héten (10 tanítási napon) belül kijavítva megtekinthesse, a szülő joga, hogy fogadóórán gyermeke dolgozatába betekinthessen.

7.        A tanteremben tartott utolsó óra után a tanulók a székeket a padokra felteszik, a szemetet a padokból kiszedik, ahogyan ezt a hagyományoknak megfelelően eddig is tették. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tanteremben ne maradjon égve a villany, az ablakok pedig zárva legyenek. A tanterem gazdájának az odafigyelése szükséges ahhoz, hogy a tantermek órarendje az ajtón legyen kifüggesztve, kívülről és belülről is.

8.        Ebédelés előtt a táskát az erre kijelölt helyen hagyhatja a tanuló. Egyéb helyeken az iskola rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében táskát nem lehet hagyni.

9.        Az órarendbe illesztett órákra, valamint a tanórán kívüli szervezett foglalkozásokra a Közoktatási Törvény Végrehajtási Rendelete érvényes. Tanórákon kívüli, esti, hétvégi foglalkozások szervezőinek, résztvevőinek és a felelős tanároknak a névsorát előzetes terem és időpont-egyeztetés után az igazgatónak kell leadni. A rendezvényeken résztvevő tanulókért és a programokért a szervezők a felelősek. A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való távolmaradást a tanítási napok rendje szerint kell igazolni.

10.     Iskolánk tanulói részt vehetnek

§         szakkör(ök) munkájában, melyeket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás lehetőségeinek figyelembevételével a nevelőtestület javaslata alapján indítunk. A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges, melyet a szülő a beiratkozási lap aláírásával tehet meg. A jelentkezés egész tanévre szól. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. Az énekkarba való belépés  a kórusvezető javaslatára történik.

§         a diáksportkör (továbbiakban: ISK) által szervezett sportköri foglalkozásokon, versenyeken, valamint pénzdíjas tanfolyamokon. A ISK vezetősége a bevétellel - anyagi felelőssége tudatában - rendelkezik.

§         az iskola által szervezett tanfolyamokon, melyeket az iskola a tanulók érdeklődése, valamint a szükséges tárgyi és személyi feltételek megléte esetén indít. A részvételt a szülő írásban kéri a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért  előre térítési díj fizetendő.

§         a nevelőmunka céljából évente legalább egy alkalommal szervezett osztálykiránduláson, ahol a tanulók részvétele önkéntes, a felmerülő költséget a szülők fedezik.

11.     A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálás az alsó tagozaton órarendbe illesztett időpontban az osztályfőnök javaslatára kötelező jelleggel történik. A felső tagozaton a korrepetálás egyes tanulókra tantárgyanként legfeljebb heti 1 órában történhet. A korrepetálás ingyenes.

12.    Tantárgyválasztás joga:

Az iskola pedagógiai programjában elfogadott óratervek alapján az igazgató minden év április 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót a választható tantárgyakról. A tájékoztató tartalmazza a tantárgy nevét, heti óraszámát.

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri, gyermekével közösen gyakorolhatja.

A tantárgyválasztás egy tanítási évre szól.

 

V.3. A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rendelkezések:

Késések: A tanuló becsengetés utáni érkezése késésnek minősül A késések csak indokolt esetben igazolhatók. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak (szülői / nevelői igazolás, közlekedési akadály), vagy igazolatlannak minősül, az osztálynaplóba bejegyzi. Több igazolatlan késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő igazolatlan hiányzásnak minősül.

Hiányzások: A tanórákról, tanítási napokról, kötelező rendezvényekről való távolmaradást igazolni kell. Az iskolából tanítási időben csak indokolt esetben (pl.: a  szülő írásbeli kérésére) az osztályfőnök, az igazgató, vagy helyettesei engedélyével távozhat tanuló.

·         Betegség esetén a megbetegedés napján reggel a szülő telefonon vagy más módon értesíti az iskolát.

·         Az orvosi igazolást a tanuló köteles az iskolába jövetelének első napján bemutatni osztályfőnökének, illetve távolléte esetén valamely tanárának, aki azt a naplóba helyezi, hogy az osztályfőnök igazolhassa a hiányzást. Amennyiben a tanuló ezt egy héten belül elmulasztja, hiányzása igazolatlannak tekintendő.

·         Egy tanévben három tanítási napról kérheti el a szülő gyermekét.

·         Előre látható hiányzásokra (kirándulás, családi program) előzetesen engedélyt kell kérni. Az engedélyezés 3 napig az osztályfőnök, 3 napot meghaladó mulasztás esetén az igazgatóság hatásköre. Előzetes engedéllyel - verseny, edzőtábor, stb.- távolmaradó tanuló mulasztása igazolt hiányzásnak minősül.

·         Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható. Kérésre a nevelőtestület engedélyével a tanuló osztályozóvizsgát tehet, amennyiben az igazolatlan órák száma kevesebb az igazolt órák számánál.

·         A tanulók indokolt felmentését a testnevelés óra alól a szülő a pedagógussal egyeztetve kérheti, ezt a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni. Egy hétnél hosszabb felmentés a háziorvos vagy szakorvos javaslata alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni az osztálya testnevelési óráján.

A mulasztás következményeinek meghatározása, igazolatlan mulasztás miatti intézkedések:

Első igazolatlan mulasztás esetén az igazgató felszólítja a szülőt, hogy gondoskodjék gyermeke rendszeres iskolába járásáról. Ha kétszeri, vagy annál többszöri az igazolatlan mulasztás, az igazgató szabálysértési eljárást kezdeményez a hatáskörileg illetékes jegyzőnél.

V.4.  Tanítási órák közötti szünetek rendje:

1.        Az óraközi szünethez a tanulónak joga van, az órát vezető tanárnak ezt biztosítania kell.

2. A tanórák 45 percesek.

2.        Csengetési rend:

                                                                1. óra          8:00 - 8:45

                                                                2. óra          8:55 - 9:40

                                                                3. óra          9.55 - 10:40

                                                                4. óra        10:55 - 11:40

                                                                5. óra        11:50 - 12:35

                                                                6. óra        12:45 - 13:30

3.        A tanulók a szüneteket jó idő esetén az udvaron, rossz időben a folyosón töltik  az ügyeletes tanár felügyeletével.

VI. Az iskolának és az iskola területéhez tartozó helyiségek használatának a rendje

Az iskola helyiségeit, udvarát, berendezési tárgyait, eszközeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvást szem előtt tartva kell használni, ügyelve a közösségi tulajdon védelmére, az energiatakarékos használatra, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartására! Az intézmény létesítményeit, helyiségeit nyitvatartási időben felnőtt engedélyével és felügyeletével használhatják a tanulók.

A tanítási szünetekben hivatalos ügyek intézésére van lehetőség az ügyeleti napokon megadott időben.

 

VII. Védő, - óvó (betartandó) előírások

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolaorvos, a fogorvos és  a védőnő biztosítja. Az iskolaorvos a tanévenként meghatározott vizsgálatokat végzi el az iskolavezetéssel előre egyeztetett időpontban. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente, illetve szükség esetén. A fogorvos évenként végez szűrővizsgálatot.

A tanuló kötelessége, hogy ismerje és betartsa a baleset-megelőzési, tűzvédelmi előírásokat, és annak megfelelően cselekedjen. Ennek érdekében

Ø         óvja saját és társai testi épségét, egészségét,

Ø         tartsa be az alapvető higiéniai szabályokat, ügyeljen saját maga és környezete tisztaságára,

Ø         pedagógus felügyelettel működjön közre környezetének rendben tartásában,

Ø         a folyosókon és az osztálytermekben  kerülje a szaladgálást, verekedést és minden veszélyes vagy kárt okozó játékot; tilos fákra, kerítésre, focikapura felmászni, a radiátorokra, ablakba ülni, az ablakból kihajolni és onnan bármit kidobni,

Ø         azonnal jelentse az iskola valamely nevelőjének, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel, illetve  – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült;

Ø         megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában;

Ø         rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat;

Ø         közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket - az iskolai közösség biztonsága érdekében - az iskolába behozni nem szabad (124/1993. (IX.22.) kormányrendelet melléklete).

Ø         A tanév elején munka és balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat a munkakezdés előtt:

v           a technika tanár

v           a testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő

v           a fizika és kémia kísérleteket végző tanár

v           társadalmi és közhasznú munka végzése előtt a felügyeletet ellátó személy

v           kirándulások előtt a kirándulást szervező személy

v           táborozások  előtt az azokat szervező személy

Ø       Az ismeretek elsajátításáról a tanulóknak feltett ellenőrző kérdésekkel meg kell győződni. Tűz-, vagy egyéb veszély esetén az épületben található riadóterv alapján kell eljárni az SZMSZ-ben leírtakat figyelembe véve. A tanulói balesetekről a tanuló állapotának megfelelő ellátása után baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint.

Ø       A tanulóknak nincs lehetőségük arra, hogy a délelőtti tanórákra az iskolába kerékpárral érkezzenek. A délutáni foglalkozásokra a szülő engedélyével igen.  Az intézmény udvarán a kerékpárokkal játszani, versenyezni tilos.

VIII. A házirenddel kapcsolatos szabályok

VIII.1. A házirend módosításának szabályai

Ø       A házirend felülvizsgálható, módosítható ha jogszabály ezt előírja, vagy az aláíró felek által képviselt közösség tagjainak legalább 33 %-a ezt írásban kéri.  

Ø       Ha a módosító indítvány megérkezik, akkor annak elfogadásához be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat illetve a szülői szervezet (Iskolaszék) egyetértését.

Ø       Az iskola igazgatója a javaslatok figyelembevételével elkészíti a tervezetet, melyet egyeztet a nevelőtestülettel, elfogadása után beszerzi a szülői szervezet (Iskolaszék) véleményét és a DÖK egyetértését.

Ø       A módosított házirend a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba.

VIII.2. A házirend nyilvánosságra hozatala:

Tájékoztatás és megismerés:

Beiratkozáskor egy példányt minden tanuló szülője kézhez kap. A tanulók a tanév első osztályfőnöki óráján, a szülők a szülői értekezleten kapnak tájékoztatást a hatályos házirendről (az ismertetés és tudomásul vétel tényét aláírásukkal igazolják).

Hozzáférhetőség biztosítása:

Egyéb esetekben a házirend megtalálható az igazgatónál, a helyetteseknél, a tanáriban, az osztályfőnököknél, a könyvtárban, a DÖK segítő nevelőnél, az Iskolaszék vezetőjénél, az iskola honlapján és a portán a DÖK faliújságon.

Továbbiakban az iskola igazgatójától, helyetteseitől és a tanuló osztályfőnökétől fogadóórán vagy előre egyeztetett időpontban kérhető tájékoztatás az érintettek számára a házirendről.

VIII.3. Záró rendelkezések:

Jelen házirend a Tantestület, az Iskolaszék és a Diákönkormányzat egyetértésével jött létre, s az iskola fenntartójának jóváhagyása után lép életbe 2008. április 1-jén, egyidejűleg minden korábbi házirend hatályát veszti.

 

Nevelőtestület nevében aláírja:   

 

                                   Galambos Judit

 

Iskolaszék nevében aláírja:

 

 

                                                                                                                              Kubalikné Dudar Veronika

Diákönkormányzat nevében aláírja:

 

                                           Vas Szilvia

 

Iskola igazgatója:

 

 

                                            Szabóné Gremsperger Márta

 

Kisláng, 2008. március 13.

 

 

 

A Tamási Áron ÁMK Általános Iskola házirendjét Kisláng Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  2008. év  március hó 26. napján tartott ülésén jóváhagyta.

                                 

                                                                                                 Tóth Terézia polgármester

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.