Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Iskola

2008.04.09

Iskolánk az 1-8. évfolyamon biztosít alapfokú oktatást tanulóink számára. Fogadjuk a sajátos nevelési igényű tanulók meghatározott körét, illetve a 2007/2008. tanévtől bekapcsolódtunk az Integrált Pedagógiai Rendszert alkalmazó intézmények körébe is. Jelenleg egy napközis és egy tanulószobás csoporttal működünk.

A pedagógusok folyamatosan bővítik módszertani kulturájukat, hogy iskolánk is  lépést tudjon tartani az egyre változó elvárásokkal. Szűkös anyagi lehetőségeinket pályázatok útján igyekszünk kiegészíteni.

A tanórákon kívül is nagy gondot fordítunk a gyerekek művészeti nevelésére, sporttevékenységére. Tanulóink térítésmentesen részt vehetnek különböző szakköri, sportköri, tehetséggondozó vagy felzárkóztató foglalkozásokon. Hagyományaink szerint gyakran szervezünk ezeken kívül is szabadidős foglalkozásokat, pl. Tökjóbuli (alsó tagozatosoknak Tökmagbuli), Gyermekkönyvhét, farsang, majális, Madarak és fák napja, könyv-vetélkedő, stb.

A község kulturális életének alappillére az iskola. Az Idősek napján és a Falunapon diákjaink alkotásaiból rendezett kiállítással, tanulóink előadásaiból rendezett műsorral várjuk a vendégeket. A március 15-i községi ünnepély műsorát mindig a 7. osztályos tanulók állítják össze osztályfőnökeik segítségével.

 

IPR – INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM

 

§         Egyéni különbségekre alapozott nevelés

Nem korlátozható valamely tantárgyban elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre

§         Differenciálás

A tanuló saját személyiségstruktúrájának megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítása

 

§         Háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei:

Ø      Egyéni fejlesztési terv , mely vonatkozhat

o        Tantárgyi fejlesztésre

o        Motiválásra

o        Az akaraterő fejlesztésére

o        A kitartó munkavégzés képességének alakítására

o        Az önbizalom fejlesztésére

o        (illetve egyéb egyéni különbségek, pl. attitűd fejlesztésére)

o        A tervben előre meg kell határozni, hogy adott idő alatt milyen területeken, milyen mértékű előrehaladásra számíthat a nevelő, illetve a diák.

Ø      Egyéni fejlődési napló

Ø      Szöveges értékelés – árnyalt értékelés

Ø      Háromhavonta a szülő tájékoztatása

 

„Beépítés” a szülői elégedettségmérésbe

 

Az integrációs pedagógiai program a következő elemeket tartalmazza:

 

I.                   Az alkalmazás feltételei:

 

1. Integrációs stratégia kialakítása

1. 1. Helyzetelemzés az integráció szempontjai, elvárható eredményei alapján

1. 2. Célrendszer megfogalmazása (Az elvárható eredmények intézményi megfogalmazása-helyi sajátosságok figyelembevétele)

1.3. Integrációs pedagógiai program

 

2. Az iskolába való bekerülés előkészítése

2. 1. Az óvodából az iskolába való átmenet segítése

2. 2 Heterogén osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően (11/1994(VI.8.) MKM 39)D.§ (3), 39/E.§(1))

 

3. Együttműködések-partnerségi kapcsolatok kiépítése

3. 1. Szülői házzal

3. 2. Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal

3. 3. Szakmai és szakszolgálatokkal

3. 4. Középfokú oktatási intézményekkel

3. 5. Civil szervezetekkel

 

II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei

 

1.        A kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek közül a következőket vállalta a nevelőtestület:

 

1. 1 Az önálló tanulást segítő fejlesztés

§         A tanulók önálló - életkornak megfelelő – kreatív tevékenységére épülő foglalkozások

§         Tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek

 

1. 2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése

§         Komplex művészeti programok

 

1. 3. Szociális kompetenciák fejlesztése

§         Közösségfejlesztő, közösségépítő programok

 

2.  Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek

 

§         Művészeti körök

 

2.        Az integrációt segítő módszertani elemek

§         Egyéni haladási ütemet elősegítő differenciált tanulásszervezés

§         Kooperatív tanulásszervezés

§         Projektmódszer

 

3.        Műhelymunka- a tanári együttműködés formái

§         Értékelő esetmegbeszélések

§         Problémamegoldó fórumok

§         Hospitálásra épülő együttműködés

 

5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer elemei

§         Egyéni fejlesztési terv

§         Egyéni fejlődési napló

§         Szöveges értékelés – árnyalt értékelés

 

6. Multikulturális tartalmak

§         Multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban

§         Multikulturális tartalmak projektekben feldolgozva

 

7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása

§         Továbbtanulásra felkészítő program

 

 

Várható eredmények

Ø      A hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási-nevelési intézményben megfelel a jogszabályban előírtaknak.

Ø      Az intézmény tartósan képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására, és együttnevelésére.

Ø      Multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe.

Ø      Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel.

Ø      Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer.

 

 

A mappában található képek előnézete intézményünk

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

editor

(editor, 2008.05.17 09:43)

Köszönet MINDENKINEK, aki munkájával segítette az ISKOLAHÉT programjainak létrehozását, illetve aki megjelenésével megtisztelte a szervezőket.